معرفی

مشخصات فردی

سیدعلی مجیدی

نام - نام خانوادگی : سیدعلی   مجیدی

پست الکترونیکی : salimajidi@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : پرستاری - گرایش داخلی جراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 82/7/1

سیدعلی مجیدی
سیدعلی مجیدی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    استادیار
^